Creative Content 2024-01-04T16:28:52+07:00

Creative Content

รายละเอียดงาน

 • คิด Content ในการสร้างสื่อโปรโมทสินค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการ คิดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อให้ตรงตามโจทย์ที่ตั้งไว้
 • ควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานออกแบบแนวทางการทำ Content ทั้งบทความ VDO ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
 • วางแผนกลยุทธ์การทำสื่อ Online ให้น่าสนตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง 23-35 ปี
 2. วุฒิ ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจมอเตอร์ไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 5. มีความเข้าใจ และทักษะในระบบ Social Media
 6. มีความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี ชอบงานเบื้องหน้า
 7. สามารถตัดต่อคลิปVDOสั้นๆได้เบื้องต้น
 8. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มองโลกในแง่บวก มีเป้าหมาย มีความเข้าใจในกระบวนการขายเป็นอย่างดี
 9. มีความคล่องตัว มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน